top of page

Hoone energiatõhususe ja sisekliima audit reaalajas (DigiAudit)

PILOOTPROJEKTI KIRJELDUS

Projekti eesmärk on parandada hoonete energiatõhusust ja sisekliimat digitaalse monitooringu ja haldamise abil. Energiatarbe ja õhu kvaliteedi reaalajas monitooring võimaldab automaatselt toimuvat hoonete energiakasutuse ja sisekliima parameetrite analüüsi,  ebakõlade tuvastamist ja hoonete omavahelist võrdlust.

DigiAuditi lahenduse väljatöötamiseks on planeeritud platvormiga ühendada 45 haridushoonet Tallinnas ja Tartus, mille baasil töötatakse välja energiatõhususe ja sisekliima analüüsi algoritmid. Platvormi kasutajaliides koosneb kahest peamisest vaatest: portfelli vaade, kus on ülevaatlikult esitatud kinnisvaraomaniku süsteemiga ühendatud hoonete koondandmed ja hoone vaade, kus on detailsem info iga konkreetse hoone kohta.

Projekt keskendub peamiselt haridushoonetele, kuid välja töötatav lahendus on kasulik kõikidele suurematele kinnisvaraomanikele.

Pilootprojektide elluviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti Haridus- ja Teadusministeetriumi rahastatav projekt "Targa linna tippkeskus". 

about the pilot
digiaudit.JPG

VAATA DIGIAUDIT PILOOTPROJEKTI TUTVUSTAVAT VIDEOT

video

DIGIAUDITI LAHENDUS

DigiAuditi lahendus võimaldab andmetel põhinevat ja reaalajas uuenevat ülevaadet hoonete energiakasutuse ja sisekliima parameetrite kohta. Analüüsid ja võimalike ebakõlade tuvastamine toimuvad automaatselt.

solution description

DigiAuditi lahendusel on neli peamist komponenti:

Digiaudit 1234 EST.png

Liidestuste kaudu andmebaasi kogutud andmete alusel teostab DigiAudit automaatselt:

-  Andmete kvaliteedi analüüsi (kas andmed laekuvad ja kas andmed on adekvaatsed)

-  Hoone energiakasutuse ja siseõhu CO2 kontsentratsiooni alusel hoone kasutusaegade hindamise

-  Sisekliima parameetrite hinnangu (temperatuur ja CO2)

-  Energiakasutuse analüüsi (energiakasutus energiakandjate ja tehnosüsteemide kaupa ning energiamärgis)

-  Võrdluse teiste samalaadsete hoonetega (Ehitisregistri ≈ 35 000 energiamärgise alusel)

Kasutajaliidese hoonete portfelli vaates on platvormiga liidestatud hoonete koondvaade, kus on info hoonete summaarse energiakasutuse (soojus ja elekter), energiakulude ja süsiniku jalajälje kohta. Ülevaatlikult on esitatud kinnisvaraomaniku kõikide platvormiga seotud hoonete energiamärgised ja sisekliima klassid.

Hoone vaates on esitatud detailsemad andmed ühe hoone kohta: energiamärgis, sisekliima klass, soojuse ja elektri kasutus, energiabilanss (ruumide küte, ventilatsiooniõhu küte, soe vesi, tehnosüsteemide elekter jms) ja võrdlus teiste samalaadsete hoonetega. Ruumide kaupa on reaalajas esitatud siseõhu temperatuur ja CO2 sisaldus.

KONTAKTID

TalTech Kurnitski2.jpg

Pilootprojekti juht

Prof. Jarek Kurnitski

jarek.kurnitski@taltech.ee

Kalle Kuusk.jpg

Pilootprojekti juht


Kalle Kuusk

kalle.kuusk@taltech.ee

Partnerlinnad: Tallinn Linn & Tartu Linn

Tallinna linna leht pilootprojektile

Contacs

PILOOTPROJEKT MEEDIAS

media
bottom of page