top of page

Energiavajaduste vähendamine mikrovõrkude ning energiasalvestite abil

PILOOTPROJEKTI KIRJELDUS

about the pilo

Projekti eesmärk on vähendada linnade ja kohalike omavalitsuste elektritoite vajadust tarbimise optimeerimise kaudu ning kärpida süsinikumahukat elektritootmist, lihtsustades taastuvenergia lahenduste kasutamist. Selmet tarbida võrgust elektrit vastavalt vajadusele, võimaldab energiasalvestus- ning juhtsüsteemide kasutamine muuta elektritarbimise profiili ja kompenseerida taastuvenergial töötavate generaatorite kõikuvat toodangut. Eesmärk saavutatakse elektriliste mikrovõrkude kaudu, mis moodustatakse integreeritud energiasalvestussüsteemi ning spetsiaalse tarkvaraplatvormiga varustatud digitaalse madalpinge alajaama abil.

Projekti käigus loodi kohalikele omavalitsustele vahendid elektriliste mikrovõrkude ja suletud elektri jaotusvõrkude moodustamiseks, võimaldades seeläbi lahendada energiavarustuse probleeme ning suurendada süsinikuneutraalse energia kasutuselevõttu.

Projekti käigus viidi läbi kõrgetasemeline teadustöö energiasalvestussüsteemide, elektrivõrkude küberturvalisuse, energiapoliitika ja -turgude valdkonnas, mis rajaneb tegelikest keskkondadest saadud empiirilistel andmetel, ning koostatakse soovitused energiapoliitika kujundajatele ja esitatakse kontseptsioon mikrovõrkude loomiseks skaleeritava toote kaudu.

Pilootprojektide elluviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti Haridus- ja Teadusministeetriumi rahastatav projekt "Targa linna tippkeskus". 

Microgrids2.jpg
Microgrids1.jpg

VAATA MIKROVÕRKUDE JA ENERGIASALVESTITE PILOOTPROJEKTI TUTVUSTAVAT VIDEOT

video

MIKROVÕRKUDE JA ENERGIASALVESTITE TEENUS

service

Avalikud hooned ja linnaruum pakuvad erinevaid võimalusi taastuvenergia lahenduste kasutusele võtmiseks. Tehnoloogia arenguga kasvavad ka elanike soovid kättesaadavate teenuste vastu. FinEst Targa Linna Tippkeskus pakub linnadele ja kohalikele omavalitsustele teadmistepõhiseid teenuseid energia eesmärkide saavutamiseks.

Pakutavad teenused hõlmavad:

-  Energiataristu kaardistamine ja analüüs

-  Arengustrateegia välja töötamine 

-  Taastuvenergia eesmärkide saavutamiseks vajaliku tegevuskava koostamine

-  Konsultatsioonid rahastustaotluste ettevalmistamiseks

Taastuvenergia lahenduste ning uudsete teenuste paindlikumaks kasutusele võtmiseks vajavad linnad ja omavalitsused nutikaid tehnoloogilisi lahendusi. Oleme loonud kohalike energiasüsteemide jaoks tarkvaralahenduse, mis aitab linnadel ja omavalitsustel väärindada oma energeetilisi ressursse.

KONTAKT

Tarmo Korõtko.jpg

Pilootprojekti juht

Dr. Tarmo Korõtko

tarmo.korotko@taltech.ee

Partnerid: Tartu Linn and Lääne-Harju vald

contacs

PILOOTPROJEKT MEEDIAS

artices
bottom of page